footer-rghtround

Matemàtiques a l'escola

 

 

Les matemàtiques són un instrument d’anàlisi i coneixement de l’entorn que ha de contribuir a raonar de manera crítica sobre les diferents realitats. D’aquesta manera, l’aprenentatge de les matemàtiques en les etapes d’educació infantil i  d’educació primària és molt important ja que contribueix a que els alumnes coneguin el món en el que viuen i siguin capaços de fomentar o crear els seus propis criteris i les seves decisions per adaptar-s’hi.

 

El col·legi Joan Roig aposta per un aprenentatge i ús de les matemàtiques basades amb estratègies de càlcul i lògica. Un plantejament de les matemàtiques innovador que ensenya als alumnes a crear els seus propis mecanismes i les seves pròpies estratègies per donar sentir a les diferents operacions i als problemes matemàtics. El centre disposa de material manipulatiu i digital que ajuda a modelitzar les idees matemàtiques i en conseqüència a crear les seves pròpies estratègies de càlcul.

 

Es tracta d’una metodologia que ja comença a l’ensenyament d’infantil, amb l’ús del compteig dels dits, rectes numèriques del tram 0-5 o 0-10, frames, constel·lacions de nombres, i que es consolida a la primària, sobretot amb l’aprenentatge de la multiplicació, que permet elaborar estratègies de càlcul que cada cop més tendeixen cap a l’abstracció. A més, són unes matemàtiques que donen pas al debat ja que el més important no és cercar la solució en si d’un problema o d’una operació, sinó els diferents mecanismes o processos mentals que t’han ajudat a extreure la solució. Aquest sentit de les matemàtiques ajuda als alumnes a crear un esperit crític que és pot extrapolar a  altres matèries.

 
 
footer-rghtround